פרויקט הגמר הינו סימולציה של עבודת המהנדס בתעשייה
,
ומשמש
"
כרטיס הביקור
"
של הסטודנט בפניותיו
אל מעסיקי פוטנציאליי
.
הפרויקט מהווה הזדמנות מצוינת לסטודנט לרכוש ניסיו! ולפתח יכולת עבודה
, עצמית
בעודו מלווה במנחה מקצועי
,
כשהוא נמצא בסביבה אקדמית תומכת בידע ובאמצעי
.
הניסיו! הנרכש
אמור להעניק לסטודנט ניסיו! מעשי ונות! לו עדיפות בקבלתו לעבודה
.
המכללה מייחסת חשיבות רבה ומקדישה משאבי רבי לפרויקט הגמר
,
אותו חייב להגיש כל סטודנט במסגרת
לימודיו במכללה
,
כתנאי לקבלת התואר
.
תהלי# ביצוע והגשת פרויקט הגמר תואמי את התפיסה האסטרטגית
של המכללה
,
השואפת למצות את מירב הקשר בי! תוכנית הלימודי לבי! התעשייה והמשק הישראליי
,
ומכשירה את הבוגרי לקראת התמודדת אמיתית כמהנדסי בתעשייה
.
באפקה
פועלת מחלקת פרויקטי המשותפת לכל מחלקות הלימוד
.
לכל תחו לימודי יש
פרויקטור
,
שהוא
האחראי האקדמי על הפרויקטי בתחומו
.
לכל סטודנט המבצע פרויקט גמר
,
צמוד מנחה
,
חבר סגל המכללה או
מהנדס מהתעשייה
,
המלווה את הסטודנט בתהלי# ביצוע הפרויקט
.
מקור של למעלה מ
$ 20%
מהפרויקטי בתעשייה
,
המחפשת פתרונות לפיתוחי שוני
,
ורוב מיושמי הלכה
למעשה
.
פרויקט הגמר מבוצע ע
"
י הסטודנט במש# שנה
קלנדארית
, אחת
החל מהסמסטר השישי בד
)כ "
סמסטר
' ב
של השנה השלישית
.(
סגל המחלקה
:
+
ר שמואל של
ראש מחלקת הפרויקטי
מר ניר אלנברג
מנהל –
אדמיניסטרטיבי
מחלקת הפרויקטי
' גב
שלומית כה!
$ !
ליברמ
מזכירת מחלקת הפרויקטי
סגל
הפרויקטורי
:
מר גבי ורדי
הנדסה מכנית
' גב
דורית מדינה
הנדסת חשמל
מר ירו! ספקטור
הנדסת תוכנה
ר אדוארד רו! וד
"
ר שרו! נכטיגל
הנדסת תעשייה וניהול
' גב
יעל דנאי מנוחי!
הנדסה רפואית
ראש מחלקת הפרויקטי
+
ר שמואל של
מחלקת הפרויקטי
268...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 2,3,4,1