שם הסטודנט
:
יואב רוזנבך
מחלקת הלימוד
:
הנדסה מכנית
שם המנחה
:
ר גדעון גולדויין
פיתוח מעבדת מנועי שריפה
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
מכללת
היא אפקה
המכללה
הראשונה
בישראל
שמציעה
מסלול
התמחות
בהנדסת
רכב
במסגרת
לימודי
תואר
ראשון
בהנדסה
. מכאנית
כחלק
מהתשתיות
למסלול
ההתמחות
נבנית
מעבדה
מתקדמת
למנועי
. שריפה
המעבדה
תשרת
במקביל
מספר
: צרכים
תשתית
לקורס
מעבדה
במנועי
, שריפה
תשתית
לפרויקטי
גמר
של
סטודנטים
ותשתית
למחקר
. אקדמאי
מטרת
הפרויקט
חלק הינו זה פרויקט
מבניית
המעבדה
למנועי
. שריפה
מטרת
היא הפרויקט
את להוות
מערכת
הניתוח
השליטה
והבקרה
של
המעבדה
למנועי
. שריפה
על
הפרוייקט
לממש
מערכת
בקרה
ממוחשבת
אשר
שולטת
בצורה
מלאה
על
המנוע
ומאפשרת
לו
מצבי
עבודה
לפי שונים
דרישה
ושינוי
פרמטרים
של
כדי תוך המנוע
מנת על עבודה
את לראות
השפעתם
על
יש כן כמו . פעולתו
ליצור
ממשק
ובו משתמש
תצוגה
של רחבה
מדדי
של העבודה
, המנוע
ניתוח
הנתונים
ותצוגה
המתאימה
לניתוח
. העבודה
דרישות
עיקריות
הפרויקט
דיזל מנוע על מתבסס
מבוקר
מכנית
חד , סטנדרטי
עם ביחד , בוכנתי
גנראטור
.לו הצמוד
מנת על
להתאים
את
המנוע
לשמש
כסביבת
יש מעבדה
לעמוד
בדרישות
: הבאות
איפיון
מערך
חיישנים
ואקטואטורים
) מלא
מערכות
מופעלות
: כגון , חשמלית
מתח ספקי
, משתנים
, דיזל מזרקי
אשר (' וכדו שסתומים
יאפשר
מימוש
מערכת
בקרה
ממוחשבת
. למנוע
תכנון
דינאמומטר
בסיס על ,
הגנראטור
הצמוד
. למנוע
: כולל התכנון
צורת מציאת
, מימוש
בחירת
חיישנים
ואקטוארים
נדרשים
,
עמידה
בעומסי
של העבודה
. המנוע
בניית
על ב"שו תשתית
National Instruments Compact-Rio
.
הקמת
סביבת
ניתן בה בקרה
לקרוא
אחד כל עצמאית
מחיישני
וכן , המערכת
לבצע
פעולות
יזומות
בעזרת
האקטוארים
.
בניית
מערכות
שליטה
ובקרה
:
מערכת
על שליטה
מהירות
סיבוב
המנוע
ומערכת
על שליטה
עומס
הדינמומטר
.
בניית
ממשק
אשר משתמש
יאפשר
הפעלת
המנוע
ושינוי
פרמטרי
העבודה
כדי תוך , השונים
קבלת
על מלא משוב
עבודת
. המנוע
268...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...1