שם הסטודנט
:
עדי לוי
מחלקת הלימוד
:
הנדסת תעשייה וניהול
שם המנחה
:
שרון ילוב הנדזל
אפיון מערכת לניהול ידע
/
בינה עסקית במערכת מסמכים של חברת
נמלי ישראל
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
רקע
לפרויקט
הידע
חלק הוא
אינטגרלי
מכל
לכן , ארגון
זה בעידן
גוברת
הדרישה
לניהולו
יעיל באופן
וחכם
.
רבות פעמים
המידע
והידע
הקיימים
לא בארגון
זמינים
לשימוש
,
אחזור
לא המידע
תמיד
היות מצליח
והמידע
הן שמור
בגורמים
והן אנושיים
בגורמים
,לכן . פיזיים
הנגישות
למידע
הופכת
להיות
קשה
ומסורבלת
.
שימוש
בשיטות
השונות
ידע לניהול
נובע
מהצורך
את לייעל
תהליך
השימוש
במסמכים
השונים
בארגון
ותיעודם
.
תהליך
ניהול
ידע
מספק
לכלל מענה
ידי על העובדים
שימוש
בכלים
לשיתוף
יוצר , קבצים
תרבות
ארגונית
אשר חדשה
תסייע
את לנצל לארגון
המשאבים
הקיימים
להפקת
מידע
תוך איכותי
מניעת
. יקר זמן בזבוז
תיאור
הפרויקט
מציע הפרויקט
ביצוע
אינטגרציה
בין
המערכות
חברת " שבשימוש
נמלי
ישראל
פיתוח
נכסים
"מ"בע
כתהליך
חובק
. ארגון
, בנוסף
מציג הפרויקט
כלים
למדידת
הידע
בארגון
ומציע
דרכים
להנחלת
תרבות
של ארגונית
. ידע שיתוף
חשיפת
העובדים
למידע
תתרום
להגדלת
השקיפות
, בארגון
צמצום
מידע פערי
ושיפור
תהליך
. הידע הפקת
268...,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...1