שם הסטודנט
:
שניר שושני
מחלקת הלימוד
:
הנדסה מכנית
שם המנחה
:
"סא
ל עופר משה נתיב
תערוכת
פרויקטי
גמר
2013 1
שינוע מטען מבצעי בכלי שייט חיל הים
: רקע
כחלק
ממתארי
,הים בחיל ההפעלה
מבוצעת
) קטן שייט כלי עם הפלגה
,( ספינה
הנדרש
לשאת
לוחמים
וציוד
באימונים
ומבצעים
.
זו ספינה
מפליגה
במהירות
גבוהה
ונתונה
למעטפת
תנאי
ימית סביבה
.
במסגרת
פעילות
קיים הכלי
הצורך
המבצעי
ציוד בנשיאת
כבד
והורדתו
למים
ולאחר
מכן
משייתו
חזרה
לספינה
,
בזמנים
מבצעיים
נתונים
זה ציוד .
בעל הינו
נתוני
משקל
וממדים
גדולים
מאוד
והכרחי
למשימת
. הספינה
מטרת
: הפרויקט
מטרת
הינה הפרויקט
הקניית
יכולת
הים חיל של קטן שייט בכלי
ציוד לשינוע
לחימה
ייעודי
.
שינוע
נדרש הציוד
להתבצע
מתא
לחימה
מדור דרך , פנימי
אל , ביניים
סיפונו
כלי של העליון
, השייט
ולאחר
השימוש
בציוד
החזרתו
לתא בחזרה
בדרך
תוך , הפוכה
על שמירה
לוחות
זמנים
מבצעיים
בהרכבה
והפעלה
,
בטיחות
המטען
והצוות
. המפעיל
דרישות ואילוצים עיקריים
:
יכולת שינוע מטען של כ
"ק 052
ג ממדור פנימי
דרך פתח יציאה לסיפון העליון
.
עמידות בתנאי סביבה ימית
)
, הלמים
, תאוצות
, רעידות
מליחות ולחות
.(
הפעלה פשוטה ללוחם בספינת חיל הים
.
רמת אמינות גבוהה בהתאמה למתאר מבצעי
.
זמני עליה וירידה קצרים הנובעים מאילוצים
. מבצעיים
מערכת בטיחותית על פי הגדרות בטיחות חיל
.הים
268...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...1