אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 238

Fig 1. EMJ ultrasound scan
Student name:
SmadarOren
Department:
Medical Engineering
Advisor name:
Dr. Yair Zimmer
Evaluating theThicknessof theEndometrial-
Myometrial Junction fromUltrasound Images
Routineultrasoundexaminationof
theuterus includes adetailed
assessment of themorphological
characteristics of themyometrium
andendometrium. Due to their
proximity, someendometrial
abnormalities tend to extend into
themyometrium and vice versa.
This canbedocumentedonly by
a careful examinationof the
interface between them (EMJ).
Background
• Themain goal of this project is tobuild a semi-automatic algorithm,
basedon image processing, that identifies and characterizes the
geometry of theEMJ in theuterus froman ultrasound image.
This technique can replace the currentmanual evaluation.
• The algorithm is developedona standardPC usingMatlab.
Objective
• TheGUI shouldbeeasy touseanduser friendly.
• NoMatlab installation required.
Requirements
2014
--
1
1...,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248 228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,...276